Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до рукописів для науково-практичного медичного часопису «Терапевтика» ім. проф. М.М. Бережницького

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність усім встановленим вимогам, зазначеним нижче.

У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Це подання раніше не було опубліковано і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення в коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання в тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12 розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); усі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо в тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не в кінці документа).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії — див. нижче.

Керівництво для авторів

Подання статті до розгляду для опублікування

Публікації можуть носити характер оригінального наукового дослідження практичного або фундаментального напрямку, огляду сучасної літератури, лекції, клінічного спостереження, дискусії, дайджесту медичної інформації за окремими напрямками, інформації щодо медичних форумів, іншої актуальної інформації.

Матеріали друкуються українською, російською або англійською мовою.

Крім тексту матеріалу, автори подають:

‐ ілюстративний матеріал (не більше за 8 рисунків і таблиць);

‐ список цитованої літератури, причому давність щонайменше 50% посилань має НЕ перевищувати 10 років;

‐ три структурованих резюме (українською, російською та англійською мовами) з повною назвою матеріалу, ініціалами та прізвищами авторів, ключовими словами (3-7 ключових слів або словосполучень);

‐ супровідний лист із коротким визначенням (до п’яти речень) актуальності досліджень провідного співробітника із цієї тематики установи, у якій виконано науково-дослідну роботу;

‐ інформацію про авторів: поштову та електронну адресу, номер телефону (за бажанням) одного з авторів, відповідального за листування, для опублікування в журналі, а також додаткові номери телефонів, що забезпечать оперативний зв’язок редакції з авторами; вказують назву установи, у якій працюють автори, місто, якщо авторів декілька і вони працюють у різних закладах, необхідно позначками *, ** персоніфікувати їх. 

Обов’язково слід вказувати наявність або відсутність фінансової зацікавленості авторів у будь-якій формі, конфлікту інтересів, залучення грантів тощо.

Неприпустимими є плагіат, фальсифікація матеріалів, дублювання вже надрукованих матеріалів.

Перевага віддається матеріалам із максимальним ступенем доказовості наукових і медичних результатів.

Матеріал надсилається до редакції з офіційним направленням від закладу, у якому виконано роботу.

Авторський оригінал подається у двох формах — роздрукований на папері та електронною поштою.

Електронна та друкована версії мають бути аналогічними.

Оформлення рукопису

Текст набирають у редакторі Microsoft Word (будь-якої версії) гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, без табуляторів, переноси в словах відсутні.

 • Усі спеціальні знаки набираються за допомогою команд «вставка/символ».
 • Розмір аркушів 210×297 мм (формат А4), орієнтація книжкова.
 • Інтервал між рядками — півтора, вирівнювання по лівому краю, поля з усіх боків по 20 мм.

Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включеними в текст і бажано з ним в одному файлі, а рисунки та фотографії додатково дублюються в окремих оригінальних файлах із відповідною нумерацією.

 • Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word. Кожна таблиця повинна мати заголовок і порядковий номер.
 • Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як «рис.» і нумеруються за порядком їхнього згадування в статті.
 • Діаграми та графіки виконуються у форматах MS Excel або MS Graph і роздруковуються на лазерному принтері. Для зручності верстки до них додають вихідні дані, що використовувалися для побудови, та електронний варіант. Дозволяється використовувати як ілюстрації чорно-білі малюнки, виконані професійно вручну, їх сканують і подають у форматі EPS.
 • Надписи та позначення мають бути чіткими та добре читатися за умов зменшення зображення до розмірів журнальної колонки.
 • Фотографії, ехограми подаються в електронному вигляді, відскановані з роздільністю не менше від 300 dpi та збережені у форматах TIFF або JPEG. Фотографії пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.
 • У назві статті та її тексті, окрім розділу «Матеріали та методи», не слід використовувати торгові назви препаратів.

Якщо рисунок або таблиця з якихось причин (великий обсяг, несумісність із редактором Word) не можуть бути вставленими в текст, на полях навпроти місця їх бажаного розташування ставиться квадратик із номером, наприклад: Табл. 1, Рис. 2.

Структура основного тексту має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових матеріалів.

Статті, що містять результати експериментальних досліджень, зокрема дисертаційних, і плануються під рубрику «Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів:

 • «Вступ» (з обов’язковим зазначенням мети роботи)
 • «Матеріали та методи»
 • «Результати та обговорення»
 • «Висновки»
 • «Список використаної літератури»

Ці публікації мають включати такі необхідні елементи:

‐ постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

‐ аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;

‐ виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується зазначена стаття;

‐ формулювання мети роботи;

‐ виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

‐ висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Обсяг статей

 1. Оригінальне дослідження — 5-10 стор. (2-3 тисячі слів).
 2. Огляд — 5-10 стор. (до 80 посилань).
 3. Лекція — 6-10 стор.
 4. Клінічний випадок — 2-4 стор. (500-1000 слів, резюме — 100 слів).

Резюме до статті мають містити рубрики:

 • «Мета роботи»
 • «Матеріали та методи»
 • «Результати та обговорення»
 • «Висновки»

Обсяг резюме — одна друкована сторінка (не більше за 300 слів).

Інші публікації (клінічні спостереження, лекції, огляди, статті з історії медицини тощо) можуть бути оформленими інакше.

Якщо стаття містить опис експериментальних досліджень, зазначте, чи відповідала методика їхнього проведення Гельсінській декларації 1975 року та її перегляду 1983 року.

Повідомте, чи методи знеболення та позбавлення життя тварин, якщо такі брали участь у дослідженнях, узгоджуються з «Правилами виконання робіт із використанням експериментальних тварин», затвердженими МОЗ України.

Правила цитування та оформлення списку використаних джерел відповідно до Ванкуверського цитування та стилю посилань (детальнішу інформацію див. у довідниковому керівництві Citing & Referencing) http://guides.lib.monash.edu/citingreferencing/vancouver

Ванкувер — це стиль нумерації посилань, що часто використовується в медицині та науці й складається з посилань на чужу працю в тексті, позначену числом, і послідовно пронумерованого списку посилань наприкінці статті, що містить повну інформацію про відповідне текстове посилання. Він відповідає правилам, встановленим Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів, який наразі підтримується Національною медичною бібліотекою США. Він також відомий як єдині вимоги до рукописів, що представляються в біомедичні журнали.

Загальні правила цитування:

Число присвоюється джерелу в тому порядку, у якому воно цитується в тексті.

Для повторної згадки використовується вже присвоєне джерелу число.

Використовуються арабські цифри (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) у квадратних [] дужках.

Номери посилань зазвичай розміщуються в кінці речення.

Незалежно від формату важливо, аби пунктуація послідовно застосовувалася до всього документа.

Загальні правила застосовуються як до друкованих, так і до електронних статей.

 • Вказати прізвище автора та щонайбільше два ініціали.
 • Якщо авторів понад 1, вказати прізвища всіх авторів і розділити їх комою та пропуском.
 • Для статей, у яких від 1 до 6 авторів, перерахувати всіх авторів. Для статей із понад 6 авторів перерахувати перші 6 авторів, потім додати «et al.».
 • Назви журналів скорочувати (аби розшифрувати / знайти правильні скорочення див. PubMed Journals Database).
 • Перед номерами сторінок ставити двокрапку.
 • Скорочувати місяці до їх перших трьох букв (без крапок).
 • Давати номер тому (без пробілу) з подальшим номером випуску в дужках.
 • Скорочувати номера сторінок, якщо це можливо, наприклад: 123-29.

Приклади:

Стаття, у якій від 1 до 6 авторів

Автор AA, автор BB, автор CC, автор DD. Назва статті. Скорочена назва журналу. Дата публікації рік місяць; номер тому (номер випуску): номери сторінок.

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan;62(l):112-6.

 

Стаття, у якій понад 6 авторів

Автор AA, автор BB, автор CC, автор DD, автор EE, автор FF, et al. Назва статті. Скорочена назва журналу. Дата публікації, рік місяць; номер тому (номер випуску): номери сторінок.

Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005 Jun;200(6):869-75.

 

Статті з електронних журналів

Слово [Internet] у квадратних дужках має стояти після скорочення назви журналу.

Дата цитування [у квадратних дужках] має стояти після дати публікації.

Веб-адреса — у кінці посилання.

 

Узгодження верстки

Узгодження верстки провадиться особисто автором у PDF-форматі публікації, опрацьованій медичним та літературним коректором видавництва, і є його кінцевою згодою до публікації результатів дослідження.

Шановні автори!

Статті, оформлені не за правилами, не приймаються. Усі матеріали, що надходять до редакції, підлягають обов’язковому рецензуванню та редагуванню відповідно до умов публікації в журналі. Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення матеріалу. За потреби стаття може бути повернута авторам для доопрацювання. Коректура авторам не надсилається, уся додрукарська підготовка проводиться редакцією за авторським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не повертаються. Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на видання.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.