Пандемія COVID‑19 у дискурсі глобальних еволюційно-екологічних викликів цивілізаційного поступу
pdf

Ключові слова

пандемія СOVID‑19, цивілізаційний поступ, глобальні еволюційно-екологічні виклики.

Як цитувати

Dzeman, M. (2021). Пандемія COVID‑19 у дискурсі глобальних еволюційно-екологічних викликів цивілізаційного поступу. Терапевтика, 2(2), 10-20. https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.10

Анотація

У статті викладено актуальні аспекти пандемії COVID‑19 у дискурсі глобальних еволюційно-екологічних викликів цивілізаційного поступу.

https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.10
pdf

Посилання

Гиренок ФИ. Экология. Цивилизация. Ноосфера [Текст] / ФИ Гиренок. М.: Наука, 1987:180.

Фесенкова ЛВ. Ноосферное мышление и современная экологическая ситуация. Высшее образование в России. 2008;1:142-147.

Джаред Даймонд. Зброя, мікроби і сталь: Витоки нерівностей між народами [Текст] / Пер. з англ. Т Цимбала. К.: Видавнича група, 2018:512.

Дземан МІ. Пандемія COVID‑19: український контекст проблеми з точки зору пересічного лікаря загальної практики [Текст] / МІ Дземан. Практикуючий лікар. 2020;2:25-43 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/591/507ь

Новіков МВ, Колодніцький ВМ. Академік В.І. Вернадський — видатний вчитель і миcлитель, патріот України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/134040/02-Novikov.pdf?sequence=1

Вернадский ВИ. Биосфера [Текст] / ВИ Вернадский. Л.: НХТИ, 1926:146.

Вернадский ВИ. Биосфера [Текст] / ВИ Вернадский. М.: Мысль, 1967:326.

Вернадский ВИ. Биосфера и ноосфера [Текст] / ВИ Вернадский; Предисловие РК Баландина. Составители НА Костяшкин, ЕМ Гончарова. М.: Айрис–пресс, 2004:576.

Запорожан Валерій. Ноосферне вчення Вернадського. Наступний крок — нооетика? [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric–technology/2656512–noosferne–vcenna–vernadskogo–nastupnij–krok–nooetika.html

SPECIAL REPORT. Global Warming of 1.5 °C [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.ipcc.ch/sr15/

Вернадский ВИ. Научная мысль как планетное явление // В кн. Вернадский ВИ. Философские мысли натуралиста [Текст] / отв. ред. АЛ Яншин. М.: Наука, 1988:520.

Казначеев ВП. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере [Текст] / ВП Казначеев. Новосибирск: Наука, 1989:248.

Вернадский ВИ. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения [Текст] / Вернадский ВИ. М.: Наука, 2001:376.

Данильян ОГ, Тараненко ВМ. Основи філософії: Навч. посіб. [Текст] / ОГ Данильян, ВМ Тараненко. Харків: Право, 2003:352.

Щелканов МЮ. Коронавирусы человека (Nidovirales, Coronaviridae): возросший уровень эпидемической опасности. Медицинский научно-практический портал «Лечащий врач» 2013-11-22 14:21 [Електронний ресурс] / МЮ Щелканов, ЛВ Колобухина, ДК Львов // Режим доступу: https://www.lvrach.ru/2013/10/15435832/

Virus Taxonomy: 2018 Release // International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) — 2018 — 1 October [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://talk.ictvonline.org/taxonomy/

Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: Учебное пособие для студентов медицинских вузов [Текст] / под ред. АА Воробьева, АС Быкова. М.: Медицинское информационное агентство, 2003:121.

Пульмонология: национальное руководство [Текст] / под ред. АГ Чучалина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009:960.

Коронавірусна інфекція (дата звернення: 10.05.2020) // Велика українська енциклопедія. URL: [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://vue.gov.ua/Коронавірусна_інфекція

Широбоков ВП. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] / ВП Широбоков. Винница: Нова Книга, 2015:504-505.

Агаджанян НА. Этнические проблемы адаптационной физиологии [Текст] / НА Агаджанян. М.: РУДН, 2007:57.

Dawkins R. The Extended Phenotype [Текст] / R Dawkins. San Franciso: Freeman, 1982:132.

Анохин ПК. Очерки по физиологии функциональных систем / ПК Анохин. М.: Медицина, 1975:448.

Хитров НК. Болезни цивилизации и нозологический принцип медицины с позиций общей патологии [Текст] / НК Хитров, АБ Салтыков. Клиническая медицина. 2003;1:5-11.

Гарганеева НП. Психосоматическая ориентация в общей медицинской практике [Текст] / НП Гарганеева, ФФ Тетенев. Клиническая медицина. 2001;9:60-63.

Гаркави ЛХ. Адаптационные реакции и резистентность организма [Текст] / ЛХ Гаркави, ЕБ Квакина, МА Уколова. Изд-во Ростовск. ун-та, Ростов на Дону, 1990:224.

Гаркави ЛХ. Антистрессорные реакции и активационная терапия. Реакция активации как путь к здоровью через процессы самоорганизации [Текст] / ЛХ Гаркави, ЕБ Квакина, ТС Кузьменко. М.: Имедис, 1998:656.

Гаркави ЛХ. Активационная терапия [Текст] / ЛХ Гаркави. Ростов н/Д: Изд-во Рост. Ун-та, 2006:256.

Дземан МІ. Загальноадаптивні реакції організму в клініці внутрішніх захворювань: доцільність та можливості їх корекції [Текст] / МІ Дземан. Наук. вісн. Нац. мед. університету ім. О.О. Богомольця. 2008;3:106-117.

Удосконалення методики визначення та корекції загальноадаптивних реакцій організму. Методичні рекомендації (163.15/422.15) [Текст] / МЮ Антоненко, ЮВ Гавалко, НА Дземан, ІМ Дземан та ін. Національна академія медичних наук України. Міністерство охорони здоров’я України. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. К., 2015:35.

Дземан МІ, Свінціцький АС, Динник НВ та ін. Алгоритм визначення ступенів напруги факторів резистентності та реактивності організму людини за допомогою комп’ютерної програми / Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 45690 від 18.09.2012: Бюлетень № 28, 19.07.2012.

Дзюблик ІВ. Нові коронавіруси людини та захворювання органів дихання [Текст] / ІВ Дзюблик, ОВ Кукало. Український пульмонологічний журнал. 2015;4:53-59. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/15/pdf15-4/53.pdf

Широбоков ВП. Коронавірус та інші емерджентні інфекції [Текст] / ВП Широбоков. Український медичний часопис. 2020;2(1) (136);III/IV [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/175048/koronavirus-ta-inshi-emerdzhentniinfektsiyi

Комісаренко СВ. Полювання вчених на коронавірус SARS-COV‑2, що викликає COVID‑19: наукові стратегії подолання пандемії [Текст] / СВ Комісаренко. Вісник Національної Академії наук України. 2020;8:29-71.

COVID‑19: від епідеміології до лікування (Матеріал опублікований у виданні European Heart Journal (2020; 41 (22): 2092-2112) [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://health-ua.com/article/61326-COVID19-vd-epdemolog-dolkuvannya

Yan T, Xiao R, Lin G. Angiotensin-converting enzyme 2 in severe acute respiratory syndrome coronavirus and SARS-CoV‑2: Adouble-edged sword? FASEB J. 2020;34(5): 6017-26. DOI: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://doi.org/10.1096/fj.202000782

Шатунова ПО. Ангиотензинпревращающий фермент 2. Подходы к патогенетической терапии COVID‑19 [Текст] / ПО Шатунова, АС Быков, ОА Свитич, ВВ Зверев. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2020;4:339-345.

Копча ВС. Патогенетична терапія коронавірусної пневмонії при COVID‑19 [Текст] / ВС Копча, АМ Бондаренко, ІВ Сай. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2020;6(127):5-13.

Комісаренко Сергій. Світова коронавірусна криза [Текст] / Сергій Комісаренко. К.: ЛАТ&K, 2020:120.

Hamming I, Cooper ME, Haagmans BL, Hooper NM, Korstanje R, Osterhaus AD, et al. The emerging role of ACE2 in physiology and disease. J. Pathol. 2007;212(1):1-11. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://doi.org/http://doi.org/10.1002/path.2162

Заява позиції Ради ESC з питань гіпертонії щодо інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину від 13 березня 2020 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу:

https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang

Іванов ВП. Блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ: аспекти клінічного застосування в терапевтичній практиці [Текст] / ВП Іванов. Укр. мед. часопис. 2013;1(93):97-101.

Викулова ОК, Зураева ЗТ, Никанкина ЛВ, Шестакова МВ. Роль ренин-ангиотензиновой системы и ангиотензинпревращающего фермента 2 типа в развитии и течении вирусной инфекции СОVID‑19 у пациентов с сахарным диабетом. Сахарный диабет. 2020;23(3):242-249. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://doi.org/10.14341/DM12501

Ackermann M, Verleden SE, Kuehnel M, Haverich A, Welte T, Laenger F, Vanstapel A, Werlein C, Stark H, Tzankov A, Li WW, Li VW, et al. Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid‑19 N Engl J Med 21.05.2020; [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://defeatcovid.ru/for-doctors/endoteliit-tromboz-i-angiogenez-sosudov-legkikh-pri-covid‑19

Приходько-Дибська К. COVID‑19: результати аутопсії [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/183365/covid‑19-rezultati-autopsiyi

Chow, Jonathan H. MD et al. Aspirin Use is Associated with Decreased Mechanical Ventilation, ICU Admission, and In-Hospital Mortality in Hospitalized Patients with COVID‑19 Anesthesia & Analgesia: October 21, 2020 — Volume Publish Ahead of Print — Issue -doi: 10.1213/ANE.0000000000005292 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://journals.lww.com/anesthesiaanalgesia/Abstract/9000/Aspirin_Use_is_Associated_with_Decreased.95423.aspx

Coronavirus: Aspirin may help prevent infection, Israeli study shows [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-aspirin-may-help-prevent-infection-israeli-study-shows‑661682

Родіонова ІО. Антитромботична терапія на перших етапах SARS-CоV‑2 агресії — важливий чинник підвищення ефективності лікування COVID‑19 [Текст] / ІО Родіонова, МІ Дземан. Практикуючий лікар. 2021;1:24-29 [Електронний ресурс] / Режим доступу:

https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/613/526

Протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID‑19)» Затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 квітня 2020 року № 762 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від «06» квітня 2021 року № 638) [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-mozukraini-vid‑06042021-638-pro-vnesennja-zmin-do-protokolu — nadannja-medichnoi-dopomogi-dlja-likuvannja — koronavirusnoihvorobi-covid‑19

Дземан МІ. Протоколи «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби» у реаліях першого року пандемії: погляд лікаря загальної практики та гематолога [Текст] / МІ Дземан, ІО Родіонова. Практикуючий лікар. 2021;1:5-17 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/611/524

Pfizer розробила таблетки від коронавірусу і почала тестувати їх на людях [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://mind.ua/news/20223755-pfizer-rozrobila-tabletki-vid-koronavirusu-i-pochala-testuvati-yih-na-lyudyah

Павлюк Олег. Австралийские ученые говорят, что создали первую действенную терапию против COVID‑19. Ее эффективность составляет почти 100% [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://hromadske.ua/ru/posts/ispaniya-otkryla-granicydlya-vakcinirovannyh-inostrancev-kakovy-pravila-vuezda

Adi Idris. A SARS-CoV‑2 targeted siRNA-nanoparticle therapy for COVID‑19 [Текст] / Adi Idris, Alicia Davis, Aroon Supramaniam, Dhruba Acharya, Gabrielle Kelly, Yaman Tayyar, Nic West, Ping Zhang, Christopher LD McMillan, Citradewi Soemardy, Roslyn Ray, Denis O’Meally, Tristan A Scott, Nigel AJ McMillan, Kevin V Morris Molecular Therapy. May 13, 2021 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.ymthe 2021.05.004