Вплив гормонів щитоподібної залози на моторно-секреторну функцію у хворих на ГЕРХ із супутнім гіпотиреозом
pdf

Ключові слова

ГЕРХ, гіпотиреоз, моторно-евакуаторна функція, якість життя.

Як цитувати

Khomenko, L., & Dvoiashkina, Y. (2021). Вплив гормонів щитоподібної залози на моторно-секреторну функцію у хворих на ГЕРХ із супутнім гіпотиреозом. Терапевтика, 2(2), 56-60. https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.56

Анотація

Мета: дослідити вплив гормонів щитоподібної залози на моторно-секреторну дисфункцію в пацієнтів із ГЕРХ і супутнім гіпотиреозом. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь три групи хворих. Перша група складалася з 40 пацієнтів, які страждають на ГЕРХ без супутньої патології. Друга група включала 60 пацієнтів, що страждають на ГЕРХ у поєднанні з гіпотиреозом. Контрольну групу становили 20 практично здорових осіб того самого віку і статі. Усім хворим провели комплексне обстеження, яке включало необхідний набір клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження. Для дослідження особливостей моторної функції та наявності регургітації використовували ультразвукове дослідження нижньої
третини стравоходу й шлунка з водним навантаженням. Для оцінки клінічних проявів ГЕРХ та якості життя хворих використовувались опитувальники GERD-Q та GIQLI. Результати та обговорення. За результатами обстеження пацієнтів із ГЕРХ без супутньої патології та в пацієнтів із ГЕРХ і гіпотиреозом виявлено, що пацієнти з поєднаною патологією мають більш виражені скарги і знижений рівень якості життя, більш агресивні показники шлункового соку зниження кислотонейтралізуючої функції шлунка, менший тонус нижнього стравохідного отвору та довший період регургітації. Таким чином, підсумовуючи, можна стверджувати, що наявність супутнього гіпотиреозу через порушення в роботі щитоподібної залози може впливати на моторно-секреторну функцію стравоходу й шлунка та ускладнює клінічну картину ГЕРХ. Висновки. Встановлено, що у хворих на ГЕРХ із гіпотиреозом відзначається достовірне погіршення моторно-секреторної функції, що проявляється в більш вираженому зниженні кислотонейтралізуючої функції антрума, більш вираженому зниженні тонусу НСС і посиленні регургітації в пацієнтів із гіпотиреозом, на відміну від пацієнтів із ГЕРХ без супутньої патології, у яких ці показники виявлені меншою мірою. Встановлено кореляційну залежність між вираженістю клінічної картини, рівнем підвищення ТТГ і ступенем порушення моторно-секреторної функції у хворих на ГЕРХ із гіпотиреозом. Отримані результати свідчать про те, що зміни обміну гормонів щитоподібної залози є одним із факторів, які беруть участь у механізмах формування моторно-секреторних порушень при ГЕРХ.

https://doi.org/10.31793/2709-7404.2021.2-2.56
pdf

Посилання

Верткин АЛ, Ховасова НО. Коморбидность — новая патология. Технологии ее профилактики и лечения. Архив внутренней медицины. 2013;4(12):68-72.

Евсютина ЮВ. Эффективность эзомепразола при лечении пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2017;27(1):44-49. https://doi.org/10.22416/1382-4376-2017-27-1-44-49

Ивашкин ВТ, Маев ИВ, Трухманов АС и др. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Рос. Журн. Гастроэнтерол., гепатол. и колопроктол. 2017;27 (4):75-95. Doi: 10.22416/1382-4376-2017-27-4-75-95.

Zachariah RA, Goo T, Lee RH. Mechanism and Pathophysiology of Gastroesophageal Reflux Disease. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2020 Apr;30(2):209-226. Doi: 10.1016/j.giec.2019.12.001.

Chen J, Brady P. Gastroesophageal Reflux Disease: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Gastroenterology Nursing. 2019 Jan/Feb;42(1):20-28. Doi: 10.1097/SGA.0000000000000359.

Паламарчук АВ. Тиреоїдити: питання діагностики та лікування // За матеріалами Школи ендокринолога, 13-14 вересня, Львів. Здоров’я України 21 сторіччя. Жовтень 2018;19 (440):47-49.

Parretti H еt al. Current recommendations in the management of hypothyroidism: developed from a statement by the British Thyroid Association Executive. British Journal of General Practice. 2016;66:538-540. DOI: 10.3399/bjgp16x687493.

Смирнов ВВ, Ушаков АИ. Своевременная диагностика и лечение гипотиреоза — основа здорового умственного и физического развития детей (часть 1). Лечащий врач. 2020;1:10-16. DOI: 10.26295 / OS.2019.77.67.002.

Рябуха ОІ. Деякі аспекти впливу щитоподібної залози на стан організму в умовах норми і патології. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2018;18, 3 (63):324-330.

Гончарова ОА. Гіпотиреоз. Х.: Стиль-Іздт., 2019:41.

Пархоменко ЛК, Ещенко АВ. Патология пищеварительной системы у детей и подростков с заболеваниями щитоповидной железы. Здоровье ребенка. 2010;5(26):126-130.

Шебалина АО. Тиреоидный статус детей и подростков с заболеваниями верхнего отдела пищеварительной системы. Здоровье и образование в ХХІ веке. 2017;19(1):61-64.

Солоденова ME, Лузина ЕВ, Суворова ТВ. Особенности функции щитовидной железы у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Дальневосточный медицинский журнал. 2008:21-24.

Сорокман ТВ, Хлуновська ЛЮ, Швигар ЛВ, Андрійчук ДР, Марчук ЮФ. Захворювання органів шлунково-кишкового тракту при супутній патології щитоподібної залози (огляд літератури). Zdorov’e rebenka. 2019;14(1):2-9. Doi: 10.22141/2224-0551.14.0.2019.165512.

Атантаева СА, Кожахметова ЖН, Мамедова ИН. Поражения желудка у больных гипотиреозом с анемией. Вестник КазНМУ. 2013;4(1): 83-86.

Vakil N et al. The Montreal Definition and Classification of Gastroesophageal Reflux Disease: A Global Evidence-Based Consensus. Am. J. Gastroenterol. 2006;10:1900-1920.

Наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 943 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0943282-13#Text

Jonklaas J, Bianco AC, […], and Sawka AM. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Thyroid. 2014 Dec 1;24(12):1670-1751. DOI 10.1089/thy.2014.0028.

Балаганский ДА, Киргизов ИВ, Кошель АП, Врублевская МЛ. Трансабдоминальная ультрасонография в диагностике гастроэзофагеального рефлюкса у детей раннего возраста. Детская хирургия. 2013;2.

Лемешко ЗА, Османова ЗМ. Ультразвуковая диагностика заболеваний желудка: руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2009:80.

Halkiewicz F, Kasner J, Karczewska K, Rusek-Zychma M. Ultrasound picture of gastroesophageal junction in children with reflux disease. Med Sci Monit. 2000 Jan-Feb;6(1):96-9.