Структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця після коронарного стентування під впливом інгібітора ІF-каналів синусового вузла
pdf

Ключові слова

CІХС, стенокардія напруги, КА, КС, ЕхоКГ.

Як цитувати

Kupnovytska, I., Romanyshyn, N., Kalugina, S., Gubina, N., Belegaj, R., Fitkovska, I., Klymenko, V., Danyliuk, O., Mykula, Y., & Vivcharenko, M. (2021). Структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця після коронарного стентування під впливом інгібітора ІF-каналів синусового вузла. Терапевтика, 2(3), 13-20. вилучено із https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/42

Анотація

Згідно з даними наукових досліджень, за останні десять років захворювання серцево-судинної системи (ССС) мають тенденцію до зростання. Прогнозують, що до 2030 року смертність від серцево-судинних захворювань (ССЗ) зросте до 23,3 млн осіб (ВООЗ) [1, 2]. Смертність від серцево-судинної патології становить 31% і є найчастішою причиною всіх смертей. У більшості економічно розвинених країн світу ішемічна хвороба серця (ІХС) посідає провідне місце серед усіх причин не тільки захворюваності, тимчасової та стійкої втрати працездатності, але й смертності [3, 7, 9]. Щорічно ССЗ зумовлюють 4,3 млн смертей в Європі, зокрема понад 2 млн — у країнах Європейського союзу, що становить відповідно 48% смертності. Близько половини випадків летальності від захворювань ССС припадає на ІХС [12]. Метою дослідження було дослідити вплив івабрадину на структурно-функціональні показники міокарда у хворих після стентування коронарних артерій (КА) протягом 12 місяців терапії. Об’єктом дослідження обрано 120 хворих на стабільну ІХС (СІХС): стенокардія напруги функціонального класу (ФК) ІІІ із серцевою недостатністю (СН) ІІА ФК ІІІ зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), котрим проводили стентування КА. Обстежувані хворі рандомізовані за кількістю уражених КА і способом лікування. Івабрадин у хворих на СІХС через 12 місяців терапії сприятливо достовірно вплинув на структурно-функціональні параметри міокарда (сприяв зворотному ремоделюванню ЛШ), що не залежало від кількості стентованих КА (р<0,05). У пацієнтів із стентованою однією КА всі структурно-функціональні показники серця через 12 місяців лікування досягли значень практично здорових осіб із групи контролю. Застосування у хворих на СІХС із СН зі збереженою ФВ ЛШ після коронарного стентування івабрадину дозволяє забезпечити корекцію низки клініко-патогенетичних ланок захворювання, що загалом сприяє покращенню метричних та об’ємних показників серця. Івабрадин дозволяє значно посилити ефективність стандартної терапії, що проявляється в швидшому відновленні геометрії та скоротливості ЛШ. Тому застосування поряд зі стандартною терапією цього препарату є доцільним для такого контингенту хворих. Ведення хворих на СІХС повинно поєднувати адекватний вплив (хірургічний та фармакологічний) лікування основного захворювання, подальшу індивідуальну медикаментозну корекцію симптомів та циркуляторних порушень, притаманних ІХС і СН.

pdf

Посилання

Гандзюк ВА. Аналіз захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні. Український кардіологічний журнал. 2014;3:45-52. Режим доступу: http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2014/03/5_3_2014.pdf

Голованова ІА, Лисак ВП, Хорош МВ. Науково-методичні підходи до модернізації способу життя людей, що мають фактори ризику артеріальної гіпертензії. Методичні рекомендації. 2016:42. Режим доступу: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/3991/1/MR_Nauk_metod_podx_k_modern_sp_zhizni.pdf

Горбась ІМ. Ішемічна хвороба серця: епідеміологія і статистика. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. 2015;3(1):15-21. Режим доступу: http://health-ua.com/article/15840-shemchna-hvoroba-sertcya-epdemologya — statistika

Музика НО. Структурно-функціональні зміни міокарда та типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС, ускладнену серцевою недостатністю. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2016; 2(20): 450-3. Режим доступу: file:///D:/Downloads/405-Article%20Text‑784-1-10-20180520.pdf

Осадчий АИ. Ишемическая болезнь сердца. Рекомендации по реваскуляризации 2018 г. Український медичний часопис. 2018;5:91-6. Доступно: https://www.umj.com.ua/article/129720/ishemicheskaya-bolezn-serdtsa-rekomendatsii-po-revaskulyarizatsii‑2018-g

Скибчик ВА, Мелень ЮП. Діастолічна дисфункція у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та ефективність реваскуляризації міокарда. Ліки України. 2016: 6-10. Режим доступу: https://www.health-medix.com/articles/liki_ukr/2016-03-30/1.pdf

Тащук ВК, Мухамед Васек Обейд Аль Салама, Амеліна ТМ. Мозковий натрійуретичний пропептид у прогнозуванні перебігу стабільної стенокардії залежно від змін сечової кислоти. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2016;4(15):11-6.

Теренда НО. Основні тенденції та прогнозні оцінки загальної та первинної захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні. Вісник соціальної гігієни. 2016; 3(69):31-5. DOI 10.11603/1681-2786.2016.3.7007.

Трибрат ТА, Шуть СВ, Сакевич ВД, Гончарова ОО. Прихильність до лікування хворих на ішемічну хворобу серця як дієвий фактор профілактики. Вісник проблем біології і медицини. 2019;1(1):185-8. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/prihilnist-do-likuvannya-hvorih-na-ishemichnu-hvorobusertsya-yak-dieviy-faktor-profilaktiki/viewer

Melina G, Angeloni E, Refice S, Monti F, Serdoz R, Rosato S et al. Clinical SYNTAX Score predicts outcomes of patients undergoing coronary artery bypass grafting. Am Heart J. 2017;188:118-26. DOI: 10.1016/j.ahj.2017.03.016.

Wettersten N, Maisel AS. Biomarkers for heart failure: an update for practitioners of internal medicine. The American Journal of Medicine. 2016;129(6):560-7. DOI:10.1016/j.amjmed.2016.01.013.

Wilkins E, Wilson L, Wickramasinghe K et all. British Heart Foundation Centre on Population Approaches for Non-Communicable Disease Prevention Nuffield

Department of Population Health, University of Oxford, Health Economics Research Centre, Nuffield Department of Population Health, University of Oxford European. Cardiovascular Disease Statistics 2017. Edition (www. ehnheart.org). 2017.

Wolsk E, Kaye D, Borlaug BA, Burkhoff D, Kitzman DW, Komtebedde J et al. Resting and exercise haemodynamic