Роль поліморфізму SOD2 у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та субклінічним гіпотиреозом
pdf

Як цитувати

Radchenko, A., & Kolesnikova, O. (2021). Роль поліморфізму SOD2 у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та субклінічним гіпотиреозом. Терапевтика, 2(3), 34-40. вилучено із https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/45

Анотація

Артеріальна гіпертензія (АГ) та субклінічний гіпотиреоз (СГ) мають спільні фактори ризику й патогенетичні механізми, тому їх комбінований перебіг може призводити до появи або поглиблення кардіоваскулярних порушень. Порушення процесів оксидативного стресу розглядають як один із ключових механізмів розвитку обох захворювань. Супероксиддисмутаза‑2 (SOD2) належить до найбільш важливих ферментів антиоксидантного захисту. Тому розуміння ролі поліморфних варіантів гена SOD2 у формуванні метаболічних порушень може бути ефективним із метою профілактики ускладнень у пацієнтів з АГ та СГ. Мета роботи — вивчити взаємозв’язок поліморфізму гена SOD2 rs4880 з кардіометаболічними показниками та маркерами оксидативного стану і запальних процесів у пацієнтів з АГ та СГ різного кардіоваскулярного ризику. Матеріали та методи. У дослідження було включено 127 пацієнтів із медіаною віку 48,3 [40,7;54,8] року (жінки 52,8%), з них контрольну групу становили 30 умовно здорових добровольців, групу порівняння — 45 хворих з АГ; основну групу — 52 хворих з АГ та СГ. Результати. Серед пацієнтів з АГ та СГ спостерігалося менше носіїв генотипу СТ і більше генотипу ТТ порівняно з іншими групами. Не було виявлено відмінностей у концентрації білка загальної SOD залежно від поліморфного варіанта SOD2. У пацієнтів з АГ та СГ було виявлено вплив Т-алелі на рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) (р=0,032). Пацієнтів з АГ та СГ із генотипом СТ мали достовірно (p>0,05) нижчий рівень ХС ЛПНЩ порівняно із СС-генотипом, нижчий рівень креатиніну проти вищий рівень діастолічного артеріального тиску та більший об’єм талії порівняно з генотипом ТТ. Висновки. Поліморфізм rs4880 SOD2 асоціюється з кардіометаболічними порушеннями в пацієнтів із поєднаним перебігом АГ та СГ. Імовірно, у цієї категорії пацієнтів носії генотипу ТТ формують групу ризику щодо несприятливого кардіометаболічного профілю та кардіоваскулярного прогнозу. Визначення поліморфного варіанта гена rs4880 SOD2 може бути ефективним для профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з АГ та СГ.

pdf

Посилання

Zhou B, Carrillo-Larco RM, Danaei G, Riley LM, Paciorek CJ, Stevens GA, Gregg EW, Bennett JE, Solomon B, Singleton RK, Sophiea MK. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. The Lancet. 2021 Sep 11;398(10304):957-80. Doi: 10.1016/S0140-6736(21)01330-1

Дячук ДД, Мороз ГЗ, Гідзинська ІМ, Ласиця ТС. Поширеність факторів ризику серцево-судинних захворювань в Україні: сучасний погляд на проблему. Український кардіологічний журнал. 2018(1):91-101. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukzh_2018_1_12

Mills KT, Stefanescu A, He J. The global epidemiology of hypertension. Nature Reviews Nephrology. 2020 Apr;16(4):223-37. Doi: 10.1038/s41581-019-0244-2

Yoo WS, Chung HK. Subclinical Hypothyroidism: Prevalence, Health Impact, and Treatment Landscape. Journal of Korean Endocrine Society. 2021 Jun 18;36(3):500-513. Doi: 10.3803/EnM.2021.1066

Danicic JM, Inder WJ, Kotowicz MA. The impact of subclinical hypothyroidism on health-related quality of life: a narrative review. Internal Medicine Journal. 2021 Jun 17; 51(9):1380-87. Doi: 10.1111/imj.15431

Wang X, Wang H, Yan L, Yang L, Xue Y, Yang J, Yao Y, Tang X, Tong N, Wang G, Zhang J. The Positive Association between Subclinical Hypothyroidism and Newly-Diagnosed Hypertension Is More Explicit in Female Individuals Younger than 65. Endocrinology and Metabolism. 2021 Aug;36(4):778. Doi: 10.3803/EnM.2021.1101

Radchenko AO, Kolesnikova OV. Factors affecting blood pressure in patients with arterial hypertension and subclinical hypothyroidism. Arterial Hypertension. 2021 Aug 19;25(3):127-134. Doi: 10.5603/AH.a2021.0022

Dey A, Kanneganti V, Das D. A study of the cardiac risk factors emerging out of subclinical hypothyroidism. Journal of family medicine and primary care. 2019 Jul;8(7):2439. Doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_348_19

Kochman J, Jakubczyk K, Bargiel P, Janda-Milczarek K. The Influence of Oxidative Stress on Thyroid Diseases. Antioxidants. 2021 Sep;10(9):1442. Doi: 10.3390/antiox10091442

Rovcanin B. Influence of Genetic Factor on Oxidative Stress Mediated Heart Damage. InOxidative Stress in Heart Diseases 2019 (pp. 235-251). Springer, Singapore. Doi: 10.1007/978-981-13-8273-4_11

Tsai YT, Yeh HY, Chao CT, Chiang CK. Superoxide Dismutase 2 (SOD2) in Vascular Calcification: A Focus on Vascular Smooth Muscle Cells, Calcification Pathogenesis, and Therapeutic Strategies. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2021 Feb 24;2021. Doi: 10.1155/2021/6675548

Sabatino L, Ndreu R, Vassalle C. Oxidative stress and heart disease: the thyroid hormone mediation. Vessel Plus. 2021 Jan 15;5. Doi: 10.20517/2574-1209.2020.62

Katkam SK, Indumathi B, Naushad SM, Kutala VK. Impact of genetic and epigenetic factors on the oxidative stress in cardiovascular disease. Modulation of Oxidative Stress in Heart Disease. 2019:107-28. Doi: 10.1007/978-981-13-8946-7_5

Yari A, Saleh-Gohari N, Mirzaee M, Hashemi F, Saeidi K. A Study of Associations Between rs9349379 (PHACTR1), rs2891168 (CDKN2B-AS), rs11838776 (COL4A2) and rs4880 (SOD2) Polymorphic Variants and Coronary Artery Disease in Iranian Population. Biochemical Genetics. 2021 Jun 9:1-21. Doi: 10.1007/s10528-021-10089-0

Racis M, Stanisławska-Sachadyn A, Sobiczewski W, Wirtwein M, Krzemiński M, Krawczyńska N, Limon J, Rynkiewicz A, Gruchała M. Association of Genes Related to Oxidative Stress with the Extent of Coronary Atherosclerosis. Life. 2020 Sep;10(9):210. Doi: 10.3390/life10090210

Salimi S, Harati-Sadegh M, Eskandari M, Heidari Z. The effects of the genetic polymorphisms of antioxidant enzymes on susceptibility to papillary thyroid carcinoma. IUBMB life. 2020 May;72(5):1045-53. Doi:10.1002/iub.2246

SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. European heart journal. 2021;42(25):2439-2454. Doi: 10.1093/eurheartj/ehab309

Kutkiene S, Petrulioniene Z, Laucevicius A, Gargalskaite U, Staigyte J, Saulyte A, Rinkuniene E, Dzenkeviciute V. Trends of cardiovascular risk factors among groups with different high density lipoprotein cholesterol and triglycerides serum concentrations. Atherosclerosis. 2017 Aug 1;263: e80-1. Doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.262