Взаємозв’язки ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, маркерів запалення з показниками варіабельності серцевого ритму та вуглеводного обміну у хворих із вперше виявленою фібриляцією передсердь і метаболічним синдромом

Ключові слова

альдостерон, системне запалення, метаболічний синдром, фібриляція передсердь, варіабельність серцевого ритму.

Як цитувати

Vasylechko, M., Orynchak, M., Virstyuk, N., & Kocherzhat, O. (2021). Взаємозв’язки ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, маркерів запалення з показниками варіабельності серцевого ритму та вуглеводного обміну у хворих із вперше виявленою фібриляцією передсердь і метаболічним синдромом. Терапевтика, 2(3), 21-26. вилучено із https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/article/view/43

Анотація

Мета — провести кореляційний аналіз та визначити взаємозв’язки між показниками ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) й системного запалення з показниками варіабельності серцевого ритму (ВСР) та ендогенного інсуліну (ЕІ) у хворих із вперше виявленою фібриляцією передсердь (ВВФП) і метаболічним синдромом (МС). Матеріал і методи. Обстежено 107 хворих (62 — чоловіки, 45 — жінки; вік: 66±10 років) із ВВФП і МС відповідно до критеріїв ATP III (2001) та серцевою недостатністю (СН), функціональний клас І-ІІ NYHA. Залежно від рівня ЕІ хворих розділили на 3 групи: 1-ша група — 42 хворих із нормальним рівнем ЕІ в крові; 2-га група — 29 хворих із реактивною гіперінсулінемією (ГІ); 3-тя група — 36 хворих зі спонтанною ГІ. Проведено пероральний глюкозотолерантний тест (ПГТТ) із паралельним визначенням глюкози (глюкозооксидазний метод), ЕІ, рівня С-реактивного протеїну (С-РП) та циркулюючого альдостерону в плазмі крові (імуноферментний метод), холтерівське моніторування електрокардіограми (ХМ ЕКГ) з оцінкою часових показників ВСР. Контроль — 20 практично здорових осіб відповідного віку. Результати та обговорення. Встановлено достовірне підвищення рівня циркулюючого альдостерону та С-РП у хворих із реактивною/спонтанною ГІ, що підтверджується наявністю прямого кореляційного зв’язку між рівнем ЕІ та альдостероном (r=+0,8701, p=0,0011 / r=+0,8733, p=0,0004), ЕІ та С-РП (r=+0,7215, p=0,0035 / r=+0,7627, p=0,0015). При реактивній/спонтанній ГІ нами виявлено сильний прямий кореляційний зв’язок між рівнем альдостерону та частотою серцевих скорочень (ЧСС) (r=+0,7140, p=0,0028), альдостерону та SDАNN (r=+0,8381, p=0,00010), негативний кореляційний зв’язок між рівнем альдостерону та RMSSD (r=–0,6263, p=0,0125), рівнем альдостерону та рNN50 (r=–0,8434, p=0,00008). Виявлено сильний прямий зв’язок між рівнем С-РП та ЧСС (r=+0,7253, p=0,0024), помірний прямий зв’язок між С-РП та SDАNN (r=+0,3672, p=0,0044), сильний негативний зв’язок між С-РП та RMSSD (r=–0,7029, p=0,0034), між С-РП та рNN50 (r=–0,8220, p=0,00018) при ГІ. Висновок. У хворих із ВВФП на тлі початкових стадій СН та інсулінорезистентності гуморальні маркери ендотеліальної дисфункції С-РП і циркулюючий альдостерон істотно підвищені, що підтверджується наявністю прямого сильного кореляційного зв’язку між рівнями альдостерону та ЕІ й між рівнем С-РП і ЕІ. Підвищення активності РААС із гіперальдостеронемію супроводжується зниженням парасимпатичних впливів нервової системи на синусовий вузол, що сприяє виникненню та прогресуванню ФП у хворих з інсулінорезистентністю й СН ФК І-ІІ.

Посилання

Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомендації робочої групи по порушенням серцевого ритму Асоціації кардіологів України / ОС Сичов, ВМ Коваленко, ГВ Дзяк [та ін.]. К., 2015:27-30.

2019 AHA/ACC/HRS focused update of the 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society / Craig T January, L Samuel Wann, Julie B Shea, Cynthia M Tracy, Clyde W Yancy. Published: January 28, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2019.01.024

Obesity and atrial fibrillation outcomes and risk: Increasing the weight of evidence / Chrishan J Nalliah, Prashanthan Sanders, Jonathan M Kalman. Published: March 16, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2017.03.013

Псарьова ВГ. Особливості активності окремих компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при гіпертонічній хворобі та супутньому ожирінні. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017;4(2),18:62-68. DOI: 10.26693/jmbs04.02.168

Степанова ЕВ. Роль ожирения и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в генезе инсулинорезистентности, метаболического синдрома и резистентной гипертензии / ЕВ Степанова, НА Кравченко. Український терапевтичний журнал. 2011.4:105-112.

Evidence for a Causal Role of the Renin-Angiotensin System in Vascular Dysfunction Associated With Insulin Resistance / Kazuya Shinozaki, Kazuhide Ayajiki, Yoshihiko Nishio [et al.]. J. Hypertension. 2014;43:255-262.

Sleep characteristics that predict atrial fibrillation / Matthew A Christensen, Shalini Dixit, Thomas A Dewland, Mark J Pletcher, Susan R Heckbert, Gregory M Marcus. Published: June 25. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2018.05.008

Рибальченко ІЮ. Варіабельність серцевого ритму на епізодах фібриляції передсердь у різних класах тривалості комплексу QRS ЕКГ при терапії пацієнтів із постійною, пароксизмальною та персистентною фібриляцією передсердь / ІЮ Рибальченко, НВ Макієнко, ЕП Каменська. Медицина транспорту України. 2011;2:53-58.

Ткаченко ВІ. Метаболічний синдром: діагностика та профілактика в практиці сімейного лікаря / ВІ Ткаченко, ТО Багро, НВ Видиборець, ОК Бондар. Ліки України. 2016. 1-2(197-198):43-46.

Molecular Mechanisms and New Treatment Paradigm for Atrial Fibrillation / Padmini Sirish, Ning Li, Valeriy Timofeyev, Xiao-Dong Zhang, Lianguo Wang, Jun Yang, Kin Sing, Stephen Lee, Ahmed Bettaieb, Sin Mei Ma, Jeong Han Lee, Demetria Su Originally published May 2016. https://doi.org/10.1161/CIRCEP.115.003721Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2016;9: e003721

Фуштей ІМ. Інфламаторна активація у хворих з фібриляцією передсердь / ІМ Фуштей, БМ Голдовський, ЄВ Сідь. Медицина невідкладних станів. 2012;2(41):34-38.

C-reactive protein elevation in patients with atrial arrhythmias: inflammatory mechanisms and persistence of atrial fibrillation / MK Chung, DO Martin, D Sprecher et al. Circulation. 2016;104:2886-2891.

Altered heart rate variability in angiotensin II — mediated hypertension is associated with impaired autonomic nervous system signaling and intrinsic sinoatrial node dysfunction / TW Dorey, et al. Heart Rhythm. 2017;17(8):1360-1370.

Systematic review of biological therapies for atrial fibrillation / Callum McRae, Anshul Kapoor, Pushpinder Kanda, Benjamin Hibbert, Darryl R Davis. Published: March 27, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2019.03.021 УДК 616.151.5+616-008+616.12-008.331.1+616.12-008.313